Ekspeditoru un pārvadātāju forums
 1. 1. Tīmekļa vietnes noteikumi
 2. 2. Sīkdatņu lietošanas politika
 3. 3. Privacy policy

Tīmekļa vietnes noteikumi

  1. Aizliegts:
 1. 1.1 Vietnes izmantošanas sākumā Lietotājs apņemas iepazīties ar vietnes lietošanas noteikumu pašreizējo versiju (turpmāk - Noteikumi).
 2. 1.2 Lietojot vietni, Lietotājam ir aizliegts:
  1. 1.2.1. Reklamēt uzņēmuma, pārdodamos produktus un pakalpojumus-tam ir paredzēta sadaļa “Sludinājumi” un komerciālā reklāma.
  2. 1.2.2. Izvietot reklāmas par precēm un bezmaksas transportu čatā, forumā un citās sadaļās, jo tam ir paredzēta datubāze "kravas", "transports".
  3. 1.2.3. Bloķēt esošās kravas.
  4. 1.2.4. Publicēt informāciju par uzņēmuma neapmaksātajiem rēķiniem čatā, forumā vai atsauksmēs par uzņēmumu - šim nolūkam ir domāta funkcija «Neapmaksātie rēķini».
  5. 1.2.5. Publicējot atsauksmi par uzņēmumu, norādīt nepamatotu informāciju un / vai augšupielādēt rēķinus un citus dokumentus, kas nav saistīti ar transportēšanu.
  6. 1.2.6. Ziņojuma dēlī publicēt tēmas, kuras neatbilst reklāmai.
  7. 1.2.7. Konkrētajā foruma tēmā veidot jaunu sarunas tēmu vai izteikties neatbilstoši.
  8. 1.2.8. Publicēt reklāmas bez kontaktinformācijas.
  9. 1.2.9. Publicēt reklāmas, kuras maldina un neatbilst patiesībai.
  10. 1.2.10. Publicēt kravas vai transportu, kas pieder citam uzņēmumam.
  11. 1.2.11. Sludinājumā,par kravu vai transportu, norādīt citam uzņēmumam piederošu kontakttālruni.
  12. 1.2.12. Publicēt nepatiesu,provokatīvu,draudīgu vai aizvainojošu informāciju.
  13. 1.2.13. Izmantot necenzētu leksiku.
  14. 1.2.14. Publicēt ziņojumus, kuri aizvaino un aizskar citas tautības. Izmantot nievājošas tautību definīcijas.
  15. 1.2.15. Diskutēt par pārdodamajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem.
  16. 1.2.16. Pārpildīt informācijas kanālus ar dažadiem veidiem (dublēt paziņojumus, novietot un atjaunot kravu un/vai transporta piedāvājumus bez iemesla, izmantot lielu izsaukuma zīmju un smaidiņu skaitu).
  17. 1.2.17. Rakstīt tikai ar lielajiem burtiem.
  18. 1.2.18. Reģistrēties ar vairākiem vārdiem.
  19. 1.2.19. Sniegt nepatiesu informāciju par sevi vai uzņēmumu.
  20. 1.2.20. Apzināti traucēt vietnes un servera darbību.
  21. 1.2.21. Publiski apspriest administrācijas darbu un lēmumus.
  22. 1.2.22. Nodot savu lietotāja vārdu un paroli trešām personām (tajā skaitā uzņēmuma darbiniekiem,partneriem,darbuzņēmējiem,draugiem utt.).
  23. 1.2.23. Kopēt uzņēmumu,klientus un piedāvājumu datu bāzes ( kravas un/vai transportu) izmantojot jebkāda veida programmas līdzekļus vai skriptus.
 3. 2. Sankcijas:
  1. 2.1. Sludinājums, tēma vai ziņojums tiks rediģēts vai dzēsts.
  2. 2.2. Tiek bloķēta uzņēmuma piekļuve forumam.
  3. 2.3. Lietotāja un/vai uzņēmuma reģistrācija tiek bloķēta.
  4. 2.4. Tiek bloķēta IP adrese.
  5. 2.5. Ļaunprātības gadījumā var tikt piemērotas visas iepriekš minētās sankcijas.
  6. 2.6. Par sludinājumu publicēšanu, kam piemīt reklāmas raksturs (tajā skaitā informācija par konkrētu kravu vai transportu), no uzņēmuma var tikt piemērota papildus maksa par sludinājumu publicēšanu.
  7. 2.7. Vietnes administrācijai ir tiesības bez paziņojuma, apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu lietotājiem:
   • ja lietotājs nepilda savas finansiālās saistības pret iestādi vai trešām personām (pasūtītājiem vai pārvadātājiem);
   • ja lietotājam ir jebkāda veida saistība ar uzņēmumu vai personām (vienāda juridiskā vai faktiskā adrese, vienādi lietotāji, slēpti patiesie lietotāju vārdi utt.), kurām ir liegta piekļuve sistēmai saistībā ar maksātnespēju vai bankrotu, vai nepienācīgu finansiālu saistību izpildi;
   • ja ir pārkāpti vietnes lietošanas noteikumi.
 4. 3. Piezīmes:
  1. 3.1. Vietnes administrācija patur tiesības mainīt vai papildināt noteikumu sarakstu bez iepriekšēja brīdinājuma. Mainītie vai papildinātie noteikumi stājas spēkā no tā publicēšanas brīža.
  2. 3.2. Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.
  3. 3.3 Reģistrējoties lietotājs un/vai uzņēmums piekrīt atbilst šiem noteikumiem.
  4. 3.4 Šie Notiekumi stājas spēkā Lietotājam no brīža, kad viņš pievienojas un ir spēkā uz nenoteiktu laiku.
  5. 3.5 Noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības.


Noteikumi par darbinieku informācijas publicēšanu vietnē www.cargo.lt

  Vispārīgie noteikumi:
 1. 1. Vadoties pēc punktā 1.2. līgumā noteikto, šie noteikumi lietotājiem ir obligāti (turpmāk – vietnes lietotājs) vietnē www.cargo.lt (turpmāk -vietne) publicējot tīmekļa vietnē informāciju par darbiniekiem (autovadītājiem, piegādātājiem).
 2. 2. Vietnes lietotājs-jebkurš uzņēmums, iestāde, organizācija, kura noslēgusi līgumu par www.cargo.lt vietnes izmantošanu. Lietotājam, pirms datu publicēšanas, ir pienākums iepazīties ar personas datu aizsardzības likumu (sk. „Valstybės žinios“, 2003, Nr. 15-597) Lietuvas Republikas valdības lemumā , kurš tika pieņemts 20.februārī 2002.gadā pēc tiesību akta,kas regulē personas datu aizsardzību,kā arī veikt pasākumus,lai tiktu nodrošināta šo tiesību aktu ievērošana, publicējot cilvēka datus. Lietotājam vietnē ir jāievēro šos noteikumus un jāatturās no jebkādas rīcības vai uzvedības, kas neatbilst likumam vai citiem noteiktiem normatīvajiem aktiem.
 3. 3. Darbinieku personas dati (autovadītāju, piegādātāju) vietnē www.cargo.lt tiek ņemti ar mērķi novērst materiālos zaudējumus , ja tādi radīsies sakarā ar to, ka tika nolīgts neuzticams darbinieks un viņam tika uzticētas materiālās vērtības. Līdz ar to dati tiek izmantoti tikai šim mērķim - novērst materiālos zaudējumus transporta uzņēmumā, cenšoties izvairīties no situācijas, kad noslēgtais darba līgums ar darbinieku (autovadītāju,piegādātāju), kuram ir nopietni pārkāpumi darba disciplīnā, ir nodarījis būtisku kaitējumu darba devējam.
 4. 4. Noteikumos norādītais darbinieks- cilvēks, kurš strādā ar noslēgtu darba līgumu uzņēmumā, kuru vada lietotājs-amatā autovadītājs/piegādātājs , kura personas dati tiek publicēti datu bāzē. Datu bāzi pārvalda- vietnes administrators.


 5. Lietotāja tiesības:
 6. 5. Lietotāja dati, kuri atrodas vietnē, var tikt izmantoti tikai 3. punktā šajos noteikumos norādītajos mērķos, ir aizliegts izplatīt, izpaust trešajām personām, izmantot tā, lai veidotu citus datus vai izmantot kā citādi,pārsniedzot obligātos pasākumus mērķu sasniegšanai,izņemot likumā paredzētos gadījumus. Vietnes lietotājs apņemas nekavējoties iznīcināt esošos darbinieka datus, tiklīdz ir pabeigta darbinieka nodarbinātība.
 7. 6. Portāla lietotājiem ir tiesības un pienākums publicēt tikai to informāciju un datus par personu (vārds,uzvārds, dzimšanas datums, darba vieta), kas atbilst patiesībai, kā arī publicēt informāciju un datus tādā veidā, lai nebūtu pārkāptas darbinieka cilvēktiesības. Par datu patiesību ,pēc likuma,atbild tā persona, kura šos datus ir publicējusi (vietnes lietotājs).


 8. Lietotāja pienākumi:
 9. 7. Vietnes lietotājam ir pienākums ievērot šos noteikumus , kā arī tiesību aktus, kas regulē tiesiskās personas datu aizsardzības prasības. Ja nepareizu datu dēļ lietotājam rodas pilsoniskā,administratīvā vai jebkāda cita veida atbildība,lietojājam ir pienākums segt visus administratora zaudējumus.
 10. 8. Portāla lietotājiem ir pienākums nodrošināt,ka lietotāja darbinieki vai citi lietotāja pārstāvji ,kuri izdod informāciju par darbiniekiem zem lietotāja vārda (izmantojot lietotāja vārdu un paroli) ir pienācīgi instruktēti par personas datu aizsardzību un rakstiski apņemas vietnē publicēto informāciju uzskatīt par konfidenciālu-izmantot tikai tam paredzētajam mērķim, kā arī nodrošināt, lai dati netiek izpausti trešajām personām kā darba laikā tā arī neierobežoto laiku pēc darba laika.
 11. 9. Vietnes lietotājam ir pienākums iepazīstināt savus darbiniekus vai citus pārstāvjus, kuriem tiek dota piekļuve lietotājvārdam un parolei,ar šiem noteikumiem. Kā arī vietnes lietotājam ir pienākums pielietot visus iespējamos mērus, lai nepieļautu ļaunprātīgu lietotājvārda un paroles izmantošanu pēc tam, kad darba laiks starp vietnes lietotāju un viņa darbiniekiem ir izbeigts (vērsties pie administrātora pēc paroles maiņas u.c.).
 12. 10. Kārtība, kurā lietotājam tiek nodrošināta parole un lietotājvārds- ir iekļauta līgumā par vietnes www.cargo.lt izmantošanu starp vietnes lietotāju un administrātoru.

  Ierobežojumi:
 13. 11. Vietnē ir aizliegts publicēt īpaši personīgus datus. Īpaši personīgie dati-tie dati, kuri saistīti ar rases vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko, filozofisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībā, veselības stāvokli, seksuālo dzīvi, kā arī informāciju par sodāmību (likums par personas datu aizsardzību, 9. lpp. 2.d.).
 14. 12. Vietnes lietotājiem, kuri ir publicējuši īpaši personīgus datus, ir pienākums nekavējoties izbeigt šādu datu publicēšanu vietnē. Tiesības izbeigt šādu datu publicēšanu ir arī vietnes administratoram, kurš atklājis nelikumīgu gadījumu šo datu publicēšanā.


 15. Darbinieka tiesības datu aizsardzībai:
 16. 13. Darbiniekam , pēc personas datu aizsardzību likuma, ir tiesības zināt (būt informētam) par savu personīgo datu apstrādi,iepazīties ar saviem datiem un tajā laikā, kad notiek datu apstrāde-pieprasīt datu labošanu,dzēšanu vai apturēšanu,izņemot saglabāšanu.Vietnes lietotājiem ir pienākums pēc administrātora pieprasījuma veikt mērus, lai dati,kurus publicēja lietotājs,tiktu sakārtoti likumiskā kārtībā.
 17. 14. Vietnes lietotājs, kurš pamānījis, ka ir atklāti darbinieka dati, ir tiesīgs ziņot par to darbiniekam ne vēlāk kā līdz brīdim,kad dati tiek publicēti pirmo reizi,sniedzot informāciju, norādītu 18.lpp.par personīgo datu aizsardzību:par saviem (datu pārvaldnes) rekvizītiem un atrašanās vietu ( ja datu pārvaldnieks un viņa pārstāvis ir juridiska persona).

  Papildus informāciju (par to,kam un kādos mērķos tiek piedāvāti darbinieka personīgie dati,kādi personīgie dati ir jāuzrāda darbiniekam un kādas ir sekas, ja šie dati netiek uzrādīti,par darbinieka tiesībām iepazīties ar saviem personīgajiem datiem un tiesības pieprasīt labot nepareizus,nepilnus un netiešus datus) par to, cik lielā apmērā būs nepieciešami dati,lai tiktu nodrošināta pareiza datu apstrāde un, lai netiktu pārkāpts datu aizsardzības likums.
 18. 15. Vietnes lietotājam, darbinieka ziņojumā ir jānorāda sekojoša informācija: dzīvesvietas vai uzturēšanās adrese,datu asptrādes mērķis,datu saņēmejus,avotus, no kuriem ir saņemti dati. Papildus var norādīt arī vairāk kontaktdatu (telefona numuru,faksu,elektronisko adresi).
 19. 16. Vietnes lietotājam,izsūtot ziņojumu darbiniekam,ir pienākums iepazīstināt darbinieku ar viņa tiesībām nepiekrist, lai viņa personīgie dati tiktu apstrādāti vietnē www.cargo.lt. Darbiniekam ir tiesības nepiekrist, lai viņa personīgie dati tiktu apstrādāti. Ja darbinieka nepiekrišana ir likumīga,administrātoram vai vietnes lietotājam ir pienākums bezmaksas izbeigt viņa personīgo datu apstrādi un jāinformē par to datu saņēmēju. Pēc darbinieka piekrišanas,datu pārvaldniekam ir pienākums ziņot par izbeigtu vai atteikumu izbeigt datu apstrādi.
 20. 17. Darbinieks piekrīt tam, ka viņa personīgie dati var tikt izmantoti iekšējā mārketinga mērķos,kā arī ar mērķi informēt klientus par vietnes jaunumiem. Darbinieks, kurš nevēlas saņemt ziņu biļetenu,var no tā atteikties apakšsadaļā “Izsūtīšana”sadaļā”Palīdzība”.
 21. 18. Darbinieks, kurš sniedzis personas apliecinošu dokumentu , ir tiesīgs saņemt informāciju par to, no kādiem avotiem un kādi viņa dati tika iegūti,ar kādu mērķi tika apstrādāti un kam tika iesniegti. Administrātoram, kurš saņēmis darbinieka pieprasījumu par datu apstrādi,ir pienākums sniegt atbildi par to,vai tiek apstrādāti darbinieka dati un sniegt darbiniekam viņa pieprasītos datus ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas brīža. Pēc darbinieka pieprasījuma šie dati ir jāiesniedz rakstiskā veidā. Datu pārvaldnieks,reizi gadā,iesniedz darbiniekam šos datus bez atlīdzības.
 22. 19. Ja darbinieks, kurš ir iepazinies ar saviem personīgajiem datiem,ir konstatējis, ka viņa personīgajie dati ir nepareizi,neizsmeļoši vai netieši un , ja viņš vēršas pie administrātora,tam ir pienākums nekavējoties pārbaudīt darbinieka datus un pēc darbinieka lūguma labot nepareizus,neizsmeļošus vai netiešus darbinieka personīgos datus , kā arī apturēt datu apstrādi,izņemot glabāšanu. Ja darbinieks savu datu iepazīšanās laikā ir konstatējis, ka viņa personīgie dati ir apstrādāti nelikumīgi un viņš vēršas pie administrātora,tam ir pienākums bez atlīdzības pārbaudīt datu likumību un apzinīgumu,un, pēc darbinieka pieprasījuma (rakstiskā formā),nekavējoties iznīcināt nelikumīgi un neapzinīgi iegūtos datus vai apturēt tādu datu apstrādes darbību,izņemot glabāšanu.
 23. 20. Pēc darbinieka pieprasījuma,apturot personas datu apstrādi,kurā dati ir apturēti,darbinieka datiem ir jāglabājas līdz tam brīdim,kamēr tie tiek izlaboti vai iznīcināti (pēc darbinieka pieprasījuma vai līdz glabāšanas termiņa beigām). Administrātoram vai vietnes lietotājam ir nekavējoties jāziņo par to datu saņēmējam un pēc viņa pieprasījums jāaptur vai jāiznīcina datu apstrāde.
 24. 21. Personīgie dati tiek laboti un iznīcināti vai apstrādes darbība tiek apturēta( saskaņā ar dokumentiem par identitātes apstiprināšanu un personīgajiem lietotāja datiem),saņemot iesniegumu no īpašnieka. Administrātoram nekavējoties jāinformē datu saņēmējus pa e-pastu vai ziņojuma veidā vietnē www.cargo.lt par labotiem un iznīcinātiem darbinieka datiem,kuri tika apturēti apstrādes darbībā.


 25. Noslēgumā:
 26. 22. Personīgie dati, kuri tiek publicēti vietnē,jābūt tiešiem un pastāvīgi atjauninātiem;netiešus vai neizsmeļošus datus tūlītēji jālabo,jāpapildina,jāiznīcina vai jāaptur to apstrāde. Personīgajiem datiem ir jāatbilst patiesībai,jābūt pareizi noformulētiem un tikai tādā apjomā, kurš nepieciešams to vākšanai un turpmākai apstrādei. Personīgo datu informācija nedrīkst būt aizskarošā formā. Par punktu prasību īstenošanu ,pa tiešo atbild vietnes lietotājs.
 27. 23. Paziņotie darbinieka dati glabāsies vietnē ne vairāk par 3 gadiem vai līdz brīdim, kad vietnes lietotājs pats tos iznīcinās. Pēc 3 gadu periodā, kopš datu publicēšanas dienas, vietnes administrātoram ir tiesības iznīcināt paziņotos datus.
 28. 24. Vietnes lietotāji,kuri pārkāpuši prasītos noteikumus,atbild par to likuma noteiktajā kārtībā. Turklāt, ja vietnes administrātors konstatē šo noteikumu pārkāpumus, lietotāja tiesības vietnē var būt ierobežotas. Administrātors ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu ar lietotāju, atklājot līguma noteikumu pārkāpumus.
 29. 25. Labi apdomājiet, pirms publicēt darbinieka datus. Tāda izpausme var pārkāpt cilvēka personīgo dzīvi un var tikt aizliegta ar likumu.
Vietne izmanto sīkdatnes normālai darbībai, mērķtiecīgas reklāmas attēlošanai un trafika analīzei. Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Sīkāk
Datu iecelšana
Statuss: no